Flatik.ru

Перейти на главную страницу

Поиск по ключевым словам:

страница 1

Приказ № 295 от

09.12.2000г.

Приложение 1

№ ________ жеткізілім келісім-шарты

Алматы қ. «_____»________________ 2012ж.


________________, әрі қарай «Жеткізуші» деп аталатын, __________________ негізінде іс-әрекет жасайтын ____________________ тұлғасында бір тараптан, және «Қазақтелеком» АҚ, әрі қарай «Сатып алушы» деп аталатын, 2012ж.12.01 №1-786 сенімхат негізінде іс-әрекет жасайтын «Алыспен байланыс» бірлестігі 15-МЖТТ Директоры Сандер Андрей Андреевич тұлғасында екінші тараптан, әрі қарай «Тараптар» деп, ал жеке «Тарап» деп аталады, "ФНБ «Самрук-Қазына " АҚ Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 26.05 Шешімімен бекітілген " ФНБ «Самрук-Қазына» АҚ-да тауар, жұмыс және қызметтерді сатып алу Ережелерінің 97-тармағы, негізінде осы шарт жасалды және төмендегілер туралы келісімге келді:
1. Келісім-шарт мәні

1.1. Жеткізуші Сатып алушының меншігіне №1 Қосымшасына сай Тауарды жеткізуге және меншігіне беруге міндеттенеді, ол нақты келісім-шарттың бөлінбейтін бөлігі болып табылады, ал Сатып алушы Тауарды қабылдап және нақты келісім-шарт шарттары бойынша төлеуге міндеттенеді.


2. Баға және есеп айырысу тәртібі

2.1. Нақты келісім-шарт бойынша Тауардың жалпы бағасы, 12% ҚҚС қоса алғанда ___________________________ теңгені құрайды.

2.2. Нақты келісім-шарт бойынша баға тұрақты болып табылады және нақты Келісім-шарт қолданылу мерзімі бойы өзгертілмейді. Бағаны өзгерту үшін көлік шығындарының көбеюі, инфляциялық үдеріс және экономикалық себептер немесе жеңілмес күш әрекетімен шарттасылған басқалай жағдайлар негіздеме бола алмайды.

2.3. Сатып алушымен 2.1.т. көрсетілген жалпы сомадан 15% көлемінде нақты Келісім-шартқа қол қойылған және Жеткізушімен төлемге шот қойылған күннен бастап 10 банк күнінің ішінде алдын ала төлем жасалады, қалған 85% бөлігі Келісім-шартта көрсетілген Тауарды қабылдау-тапсыру актілеріне қол қойылған кейінгі 10 банк күнінің ішінде төленеді (қандай жағдай болса да бүкіл Тауар жеткізілген соң). Төлем алдындағы қажет құжаттар: төлемге шот, инвойс (шот-фактура), қабылдау-тапсыру актісі және жергілікті құрам бойынша есепті (2-қосымша).


3. Кепілдемелер. Сапа

3.1. Жеткізуші жеткізілетін Тауардың жоғары сапасына кепілдік береді. Жеткізілетін Тауар дайындаушы зауыттың техникалық шарттарына сәйкес болуы керек.

3.2. Жеткізуші Тауардың сапасы мен сенімділігіне Тауар жеткізілген күннен бастап 12 ай бойы кепілдік береді.

3.3. Егер кепілді мерзім ішінде Тауардың зауыттық жасырын ақаулары немесе оның Келісім-шарт шарттарына сәйкессіздігі анықталса, Жеткізуші өз есебінен ақауды жояды, не болмаса Сатып алушымен жазбаша түрде сәйкес талаптар берілген кезден бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде ақаулы Тауарды жаңасына ауыстырып беруге міндеттенеді. Тауардың ақауын жою, ауыстыру, сонымен қатар кедендік тазалаумен байланысты барлық шығындарды да Жеткізуші көтереді.

3.4. Пайда болған ақауларды жоюда болған кешігулер Жеткізуші кінәсі бойынша болса, онда кепілді мерзім уақыттың сәйкес кезеңіне ұзартылады.

4. Орама

4.1. Тауар, мемлекеттік стандарттарға, техникалық шарттарға, басқа да нормативті-техникалық құжаттамаға сәйкес келетін орамада жеткізіледі, бұл жағдайда орама көліктің сәйкес түрімен тасымалдануы кезінде Тауардың сақталуын қамтамасыз етуі керек.

4.2. Жеткізуші, сенімсіз орамамен байланысты барлық жоғалтулар және/немесе ақауларға жауапкершілікті көтереді.
5. Жүк жөнелту тәртібі

5.1. Тауар жеткізілімі осы Шартқа қол қойылған күннен бастап _______________________ күнтізбелік күндеріне дейінгі мерзімде жүзеге асырылуы керек.

5.2. Жеткізуші, нақты Келісім-шарттың 5.1.т. көрсетілген жеткізілім мерзімінің ішінде жекелеген партиямен Тауарды жеткізуге құқылы.

5.3. Тауар, Сатып алушыға оны берген кезден бастап жеткізілген болып саналады. Тауарды жіберу жүкқұжатына және қабылдау-беру актісіне қол қойған мерзім Тауарды қабылдау мерзімі болып табылады.

5.4. Тауар жеткізіліміне жататын әрбір партияда келесі ілеспелі құжаттары болуы керек:

- инвойс (шот-фактура) – 1 түпнұсқа;

- Тауарға жүкқұжаттар.

5.5. Жеткізуші көлік ұйымына Тауарды тапсырудан 5 күн бұрын Сатып алушыға жүк жөнелту мерзімі туралы хабарлауға міндетті, факс бойынша келісімдеу үшін инвойс (шот-фактураны) беріп жіберу және жүк жөнелтілетін күні көлік жүкқұжатының және соңғы инвойстың (шот-фактура)көшірмелерін факс арқылы қабылдау үшін беріп жіберу қажет.

5.6. Алушының деректемелері 1-Қосымшада көрсетілген.

5.7. Жеткізуші, нақты Келісім-шарттың 5.4.т. көрсетілген ілеспелі құжаттардағы ақпараттың растығына жауапкершілікті көтереді.


6. Хабарлама, хат алмасу

6.1. Бір тараптан басқа тарапқа берілуі керек кез-келген хабарлама немесе басқадай ақпарат алдын-ала төленген тапсырысты хатпен немесе бірінші сыныпты авиапошта арқылы тапсырыспен немесе телеграф, факс, телефакспен немесе төмендегі мекенжай бойынша шабарманмен жіберілген кезде ғана берілген деп саналады:Сатып алушы

Жеткізуші

090011, Орал қ.Круглоозерное ауылы Связистер көш№,7
Тел.(7112)-52-01-73

Тел.факс (7112)-52-02-59


7. Тауарды қабылдау

7.1. Жеткізілген Тауарды қабылдау Сатып алушының өкілімен қарап шығу, екі тараптың өкілетті өкілдерімен қол қойылған қабылдау-тапсыру актілерін құрастыру жолымен және нақты Келісім-шарттың 5.3.т. көрсетілген құжаттардың негізінде жүзеге асырылады.

7.2. Тауар сапасының және/немесе жинағының бұзылуымен, не болмаса тараптармен келісілген оның айрықшалығы сәйкес келмеген жағдайда, Сатып алушы бұл жөнінде анықталған бұзушылық дерегі бойынша екітараптық акт құрастыру үшін Жеткізушіге жедел хабарлауға міндетті.

7.3. Сөйте тұра, Жеткізуші Сатып алушыдан хабарлама алған кезден бастап (7.2.т. сәйкес) 20 (жиырма) күннен кешіктірмей, ақаулы Тауардың ауыстырылуын немесе Тауардың жеткізілмей қалған бөлігін жеткізуге міндеттенеді, сөйте тұра қосымша жеткізілген Тауар үшін кедендік тазалау бойынша шығындар Жеткізушімен өтеледі.

7.4. Жеткізілген Тауардан бас тартылған жағдайда Сатып алушы оның сақталуын қамтамасыз етуі керек, жауапты сақтауға қабылдау және бұл жөнінде Жеткізушіні жедел хабардар етуге міндетті. Сатып алушы Тауарды жауапты сақтауға қабылдаған жағдайда Жеткізуші онкүндік мерзімде көрсетілген Тауарды алып кетуі немесе Тауар тағдырының әрі қарайғы жауапкершілігін өзіне қабылдап басқаша реттеуге міндетті.

7.5. Жеткізуші Тапсырыс берушінің талабы бойынша 5 (бес) күннің ішінде, қазақстандық мазмұн үлесін есептеу үшін қажет, тауарлардағы қазақстандық мазмұн бойынша ақпаратты, растайтын құжаттар көшірмелерімен қоса, беру міндетін мойнына алады.8. Форс-мажор жағдайлары

8.1. Жарияланған немесе нақтылы соғыстарды, азаматтық қобалжулар, індеттер, блокадалар, эмбарго, жер сілкінісі, су тасқыны, өрттер мен басқа да жойқын апаттарды қоса, болжау немесе алдын-алу мүмкіндігі жоқ Тараптардың еркі мен тілегінен тыс пайда болған, нақтылы Келісім-шарт бойынша міндеттерді орындамағаны үшін Тараптардың ешқайсысы басқа Тараптың алдында жауапты емес.

8.2. Өкілетті органмен берілген куәлік, шама келмейтін күш әрекетінің болған мен ұзақтығына жеткілікті растау болып табылады.

8.3. Нақты келісім-шарт бойынша өз міндеттерін орындау мүмкіндігі болмай қалған Тарап, келісім-шарт бойынша міндеттерін орындауға кедергі жасаған жағдайлар әрекетінің басталуы мен аяқталуы туралы 5 күннің ішінде басқа Тарапқа хабарлауы керек.

8.4. Шама келмейтін күш әрекетін қатарынан екі ай бойы болған жағдайда және тоқтау белгілері байқалмаса, нақты Келісім-шарт кез келген тараппен басқа Тарапты ескерту жолымен бұзыла алады.


9. Іс-әрекет мерзімі, келісім-шартты өзгерту

9.1. Нақты Келісім-шарт өз күшіне оған Тараптармен қол қойған күннен бастап кіреді және нақты Келісім-шарт бойынша Тараптармен өз міндеттерін толық орындағанға дейін жұмыс істейді.

9.2. Сатып алушы келесі жағдайларда нақты Келісім-шартты орындаудан біртарапты тәртіпте бас тартуға құқылы:

1) Сатып алушы үшін қолайлы мерзімде жойыла алмайтын кемшіліктерімен сапасы тиісті емес Тауар жеткізілімдері;

2) Жеткізушімен Тауар жеткізілімін жиырма күнннен артық мерзімге бұзу;

3) Жеткізушімен Тауар жеткізілімінің мерзімін бірнеше мәрте бұзу;

4) Сатып алушымен келісімдемесе, жеткізушіні ауыстырған кезде.

9.3. Келісім-шартты мерзімінен ерте бұзу Тараптардың келісуі бойынша, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасымен қарастырылған жағдайда мүмкін.

9.4. Нақты Келісім-шарт, тараппен басқа тараптың келісім-шартты орындаудан бас тартуы жөніндегі хабарламасын алған кезден бастап бұзылған, деп саналады, егер хабарламада келісім-шартты бұзудың басқа мерзімі қарастырылмаса.
10. Дау-дамайларды шешу

10.1. Нақты Келісім-шарт бойынша даулар мен келіспеулер туған жағдайда, Тараптар сөйлесу жолымен оларды реттеуге барлық шаралар қабылдауға міндеттенеді.

10.2. Тараптармен келісімге қол жетпеген жағдайда, олардың арасындағы дау-дамай Алматы қ. мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотында қаралатын болады.
11. Тараптардың жауапкершілігі

11.1. Нақты Келісім-шартты орындаудан негізсіз біржақты бас тарту жағдайында, кінәлі Тарап басқа жаққа Келісім-шарт сомасынан 10% көлемінде айыппұл төлейді.

11.2. Жеткізушімен жеткізілім мерзімдерін бұзған жағдайда, жетіспейтін немесе ақаулы Тауарды ауыстырып жеткізген жағдайда Жеткізуші Сатып алушыға орындалмаған міндеттеме сомасынан уақыты асқан әр күнге 0,5% көлемінде өсім төлейді, бірақ Келісім-шарт сомасынан 10% артық емес. Сатып алушы Жеткізушімен ақтық есеп айырысқан кезде өсімақы сомасын ұстап қалуға құқылы.

11.3. Нақты Келісім-шарттың 9.2.т. қарастырылған негіздемелер бойынша келісім-шарт бұзылған жағдайда, Жеткізуші, Сатып алушымен ертерек төленіп қойған соманы Сатып алушымен алдын ала төлем жүзеге асырылған кезден бергі он күннің ішінде қайтарады, сондай-ақ алдын ала төлем сомасынан 10% көлемінде айыппұл төлейді.

11.4. Сатып алушымен жеткізілімге төлеу мерзімі бұзылған жағдайда, Сатып алушы Жеткізушіге уақыты асқан әр күнге төленбеген сомадан 0,5% көлемінде өсім төлейді, бірақ Келісім-шарт сомасынан 10% артық емес. Осы тармақ өз әрекетін алдын ала төлемге таратпайды.

11.5. Жергілікті құрам бойынша есепті ұсынбаған жағдайда, Жеткізушімен соңғы есеп-айырысу жүргізу кезінде Сатып алушы Келісім-шарттың жалпы сомасынан 3% мөлшерінде өсімпұл сомасын ұстап қалуға құқылы.

11.6. Басқа жағдайлардағы Тараптар жауапкершілігі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес анықталады.
12. Басқа шарттар

12.1. Нақты Келісім-шартқа өзгерістер мен толықтырулар, Келісім-шарттың екі Тараптарымен жазбаша ресімделіп, қол қойылған жағдайында ғана күші болады.

12.2. Тараптардың ешқайсысы нақты Келісім-шарт бойынша өз құқықтары мен міндеттемелерін қандайда бір үшінші тарапқа басқа Тараптың жазбаша келісімінсіз бере алмайды.

12.3. Нақты Келісім-шарт бірдей заң күші бар орысша және қазақша тілдерде қол қойылып, екі дана болып дайындалған және әрбір Тарап үшін бір бірден. Кез келген даулар туған жағдайда орысша варианттың басымшылығы болады.

12.4. Әрбір талонның әрекет ету мерзімі аталмыш бензин партиясы мен дизельдік отын алынған сәттен бастап алты айды құрайды. Мерзімі өтіп талондарда қажеттілігі бойынша "Сатып алушы" хатының негізінде ұзарту мүмкіншілігі болуы қажет.

13. «Тараптардың» заңды мекенжайлары, банктік деректемелері

«Жеткізуші»
«Сатып алушы»

Қазахтелеком АҚ ф-лы АББ 15-МЖТТ

010000 Астана қ., Сарыарқа ауданы Абай даңғылы, 31

СТН600700017446

ИИК KZ779261802104233017

«Казкоммерцбанк» АҚ -даБИК KZKOKZKX


«Өнімді алушы»

«Алыспен байланыс» бірлестігі «Қазахтелеком»

ф-лы


Орал қ.Круглоозерное кенті.Связистер көш,7

СТН600600004946

тел.: (87112)52-01-70, факс: (87112)52-02-5915-МЖТТ Директоры

«Алыспен байланыс» бірлестігі


___________________ Сандер А.А.

м.о.

Договор поставки № _______

г. Алматы «_____»_______________ 2012г.
________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _________________, действующего на основании ___________ с одной стороны, и АО "Казахтелеком", именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице Директора ТУСМ-15 Объединения «Дальняя связь» филиала АО «Казахтелеком» Сандер Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности №1-786 от 12.01.2012г., с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, а по отдельности Сторона, на основании пп. 97 Правил закупок товаров работ и услуг АО «ФНБ «Самрук-Қазына», утвержденных Решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 26.05.2012г, заключили настоящий договор, и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателя Товар согласно Приложения №1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его на условиях настоящего Договора.2. Цена и порядок расчетов.

2.1. Общая цена Товара по настоящему Договору составляет ______________________ тенге, включая НДС – 12%.

2.2. Цена по настоящему договору является стабильной и не может быть изменена в течение всего срока действия настоящего Договора. Не является основанием для изменения цены увеличение транспортных расходов, инфляционные процессы и другие обстоятельства, обусловленные экономическими причинами или действием непреодолимой силы.

2.3. От общей суммы, указанной в п.2.1. Покупателем производится предоплата в размере 15 % в течение 10-ти банковских дней со дня подписания настоящего Договора. Оставшиеся 85% оплачиваются в течение 10-ти банковских дней со дня подписания акта приема-передачи Товара, указанного в Договоре (в любом случае после поставки всего Товара). Необходимые документы, предшествующие оплате: счет на оплату, инвойс (счет-фактура), акт приема-передачи и отчета по местному содержанию (Приложение 2).


3. Гарантии. Качество.

3.1. Поставщик гарантирует высокое качество поставляемого Товара. Поставляемый Товар должен соответствовать техническим условиям завода изготовителя.

3.2. Поставщик гарантирует качество и надежность Товара в течение 12 месяцев со дня поставки Товара.

3.3. Если в течение гарантийного срока будут выявлены скрытые заводские дефекты Товара или его несоответствие условиям Договора, Поставщик за свой счет обязуется либо устранить дефекты, либо заменить дефектный Товар на новый в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента предъявления Покупателем соответствующих требований в письменной форме. Все расходы по устранению, замене дефектов Товара, в том числе связанные с таможенной очисткой, также несет Поставщик.

3.4. В том случае, если задержка в устранении возникших дефектов будет происходить по вине Поставщика, то гарантийный срок продлевается на соответствующий период времени.
4. Упаковка.

4.1. Товар поставляется в упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации, при этом упаковка должна обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки соответствующим видом транспорта.

4.2. Поставщик несет ответственность за все потери и/или неисправности, связанные с ненадежной упаковкой.

5. Порядок отгрузки.

5.1. Поставка Товара должна быть осуществлена в срок до ________________ календарных дней со дня подписания настоящего Договора.

5.2. Поставщик вправе поставлять Товар отдельными партиями в пределах срока поставки, указанного в п.5.1. настоящего Договора.

5.3. Товар считается поставленным с момента его передачи Покупателю. Датой приемки Товара является дата подписания накладной на отпуск Товара и акта приема-передачи.

5.4. Каждая партия подлежащей поставке Товара должна иметь следующие сопроводительные документы:


  • инвойс (счет-фактура) -1 оригинал;

  • накладные на Товар.

5.5. Поставщик за 5 (пять) дней до сдачи Товара обязан уведомить Покупателя о дате отгрузки, передать по факсу для согласования инвойс (счет-фактуру) и в день отгрузки немедленно передать по факсу необходимые для приемки копии накладной на Товар и окончательного инвойса (счета-фактуры).

5.6. Реквизиты Получателя указаны в Приложении 1.

5.7. Поставщик несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в сопроводительных документах, указанных в п. 5.4. настоящего Договора.
6. Уведомления, переписка.

6.1. Любые уведомления или другая информация, которая должна быть передана одной из сторон другой стороне, будут считаться действительно переданными, когда они будут направленными предварительно оплаченным заказным письмом или заказной первого класса авиапочтой или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу или с посыльным по следующим адресам:Покупатель

Поставщик

090011,г.Уральск пос. Круглоозерное ул. Связистов ,7
Тел.(7112)-52-01-73

Тел.факс (7112)-52-02-59


7. Приемка товара.

7.1. Приемка поставленного Товара осуществляется представителем Покупателя путем осмотра, составлением акта приема-передачи, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон, и на основании документов, указанных в п.5.3. настоящего Договора.

7.2. В случае поставки Товара с нарушением качества и\или комплектности, либо несоответствия его спецификации, согласованной сторонами, Покупатель обязан незамедлительно сообщить об этом Поставщику для составления двухстороннего акта по факту выявленного нарушения.

7.3. При этом Поставщик обязуется не позднее 20 (двадцати) дней с момента получения уведомления от Покупателя (в соответствии с п. 7.2.) произвести замену дефектного Товара или поставить недопоставленную часть Товара, при этом расходы Покупателя по таможенной очистке на допоставленный Товар возмещаются Поставщиком.

7.4. В случае отказа от поставленного Товара Покупатель обязан обеспечить его сохранность, принять на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом Поставщика. В случае принятия Покупателем Товара на ответственное хранение Поставщик обязан в десятидневный срок вывезти указанный Товар или распорядиться им иным образом, приняв на себя дальнейшую ответственность за судьбу Товара.

7.5. Поставщик обязуется предоставить в течение 5 (пяти) дней по требованию Заказчика информацию по казахстанскому содержанию в товарах, необходимую для расчета доли казахстанского содержания, с приложением копий подтверждающих документов.


8. Форс-мажорные обстоятельства.

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств по настоящему Договору, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

8.2. Свидетельство, выданное компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3. Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств по настоящему договору должна дать извещение другой Стороне в течение 5 дней о начале и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению обязательств по договору.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении двух последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут любой из сторон путем направления уведомления другой Стороне.

9. Срок действия, изменение договора.

9.1. Настоящий Договор вступает в силу в день его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

9.2. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях:

1) поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;

2) нарушения Поставщиком срока поставки Товара более чем на двадцать дней;

3) неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара;

4) при перемене поставщика, если это не согласованно с Покупателем.

9.3. Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Республики Казахстан.

9.4. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора, если иной срок расторжения договора не предусмотрен в уведомлении. 
10. Разрешение споров.

10.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему Договору Стороны обязуются принять все меры к их урегулированию путем переговоров.

10.2. При не достижении согласия между Сторонами, спор между ними будет рассматриваться в специализированном межрайонном экономическом суде г. Алматы.

11. Ответственность сторон.

11.1. В случае необоснованного одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора виновная Сторона уплачивает другой стороне штраф в размере 10% от суммы Договора.

11.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки, поставки недостающего либо замены дефектного Товара Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,5 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы Договора. Покупатель вправе удержать сумму пени при проведении окончательного расчета с Поставщиком.

11.3. В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным п. 9.2. настоящего Договора Поставщик возвращает ранее уплаченные Покупателем суммы в течение десяти дней с момента осуществления предоплаты Покупателем, а также уплачивает штраф в размере 10 % от суммы предоплаты.

11.4. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты поставки Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,5% от не оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы Договора. Данный пункт не распространяет свое действие на предоплату.

11.5. В случае не предоставления отчета по местному содержанию Покупатель вправе удержать сумму пени в размере 3% от общей стоимости Договора, при проведении окончательного расчета с Поставщиком.

11.6. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

12. Прочие условия.

12.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены письменно и подписаны обеими Сторонами Договора.

12.2. Ни одна из Сторон не может передавать свои права и обязательства по настоящему Договору какой-либо третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

12.3. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах на русском и казахском языках, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. В случае возникновения любых споров приоритет будет иметь русский вариант.

12.4. Срок действия каждого талона должен составлять шесть месяцев с момента приобретения данной партии бензина и дизельного топлива. Талоны с истекшим сроком действия, по необходимости должны иметь возможность продления на основании письма «Покупателя».

13. Юридические адреса, банковские реквизиты «Сторон»

«Поставщик»«Покупатель»

АО «Казахтелеком»

010000 г.Астана, район Сарыарка, пр.Абая, 31

РНН 600700017446

ИИК KZ779261802104233017

в АО «Казкоммерцбанк»БИК KZKOKZKX


Грузополучатель:

Объединение «Дальняя связь» ТУСМ-15 Филиал АО «Казахтелеком»

г.Уральск, пос.Круглоозерное, ул.Связистов,7.

РНН 600600004946

тел.: (87112)52-01-73, факс: (87112)52-02-59

Директор ТУСМ-15

Объединения «Дальняя связь»

___________________ Сандер А.А.

м.п.2012ж. «____»__________№______жеткізілім Келісім-шартына

1 қосымшаПриложение №1

к Договору поставки №_________от «____»__________2012г.

Айрықшалау

Спецификация№п\п

Наименование

Адрес поставки

един. изм

Кол-во

Цена

Сумма

Барлығы келесі сомаға: _________________________________________ теңгені, соның ішінде ҚҚС 12%.


Всего на сумму: ___________________________________________________ тенге, включая НДС – 12%.


«Сатып алушы» «Жеткізуші»

«Покупатель»

«Поставщик»

«Алыспен байланыс» бірлестігі

15-МЖТТ Директоры

Директор ТУСМ-15

Объединения «Дальняя связь»

__________________ Сандер А.А. _________________(Ф.И.О.)

м.п. м.п.2012ж. «____»__________№______жеткізілім Келісім-шартына №2 қосымша

Приложение №2 к Договору поставки №_________от «____»__________2012г.
Отчетность по казахстанскому содержанию в товарах по договору № от __ _______ 2012г.


Наименование Организации

№ п/п Товара (i)

Наименование товаров

Кол-во товаров закупленных Поставщиком в целях исполнения договора

Цена товара KZT

Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТi)

KZT


Доля КС согласно Сертификата

CT-KZ (Ki)

%


Сертификат

CT-KZ


Стоимость (CТi*Ki)

KZT


Общая Стоимость Договора (S)

KZT


Примечание

Номер

Дата выдачиИтого


Доля казахстанского содержания рассчитывается согласно Единой методике расчета организациями казахстанского содержания, утвержденной постановлением Правительства от 20.09.2010г. № 964), по следующей формуле:
n

КСт = 100% * (∑СTi*Ki) /S, КСт =

i=1

где:

КСт – казахстанское содержание (КСт) в договоре на поставку товаров;

nобщее количество товаров, закупленных поставщиком в целях исполнения

договора о закупках как напрямую, так и посредством заключения договоров

субподряда;

iпорядковый номер товара;

СТiстоимость i-ого товара;

Кi - доля казахстанского содержания в товаре, указанная в сертификате «CT-KZ»;

Кi = 0, в случае отсутствия сертификата «CT-KZ»;

Sобщая стоимость договора о закупке товаров.

Указывается итоговая доля казахстанского содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)

КСт = 00,00%
Директор _____________________ ФИО

М.П.

Исполнитель:

Тел.

№ жеткізілім келісім-шарты

«Тараптар» деп, ал жеке «Тарап» деп аталады, 18. 11. 2009ж. №32 хаттамаға «Самрук-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің Шешімімен бекітілген, "Самрұқ-Қазына" ҰӘҚ" АҚ Тауарлар, жұмыстар

225.6kb.

17 12 2014
1 стр.


№ жеткізілім келісім-шарты

«Тараптар» деп, ал жеке «Тарап» деп аталады, "фнб «Самрук-Қазына " АҚ Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 26. 05 Шешімімен бекітілген " фнб «Самрук-Қазына»

228.65kb.

09 09 2014
1 стр.


№ жеткізілім келісім-шарты

«Тараптар» деп, ал жеке «Тарап» деп аталады, "фнб «Самрук-Қазына " АҚ Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 26. 05 Шешімімен бекітілген " фнб «Самрук-Қазына»

229.62kb.

12 10 2014
1 стр.


№ жеткізілім келісім-шарты

«Тараптар» деп, ал жеке «Тарап» деп аталады, "фнб «Самрук-Қазына " АҚ Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 26. 05 Шешімімен бекітілген " фнб «Самрук-Қазына»

232.06kb.

16 12 2014
1 стр.


«Тендер кз» газетіне басылым беру кезінде атқарылатын қызметтің келісім-шарты

«Издательство бм» жшс, бұдан әрі Орындаушы деп аталатын, атқарушы директоры Елемесова Д. С., 20 ж. № сенімхат негізінде іс-әрекет ететін, екінші жағынан, кейін бірлесе «Жақтар» деп

45.05kb.

15 10 2014
1 стр.


Келісім-шарты алматы қ. 2011ж. Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылатын «Radio Tell»

Шымкент қаласындағы кең жолақты радиоқатынас желісін ұйымдастыру үшін радиожоспарлау бойынша консалтингтік қызметті сатып алудың

101.27kb.

05 09 2014
1 стр.


Тауарларды сатып алу туралы № келісім-шарты Договор о закупках товаров

«Қазпошта» АҚ, әрі қарай (бұдан әрі Тапсырушы) деп аталатың, Қостанай облысы филиалы атынан директоры О. А. Абаев, қолданыстағы бас сенімхаты негізінде бір жақтан, және

306.15kb.

12 10 2014
1 стр.


160-нысан Жалпы ережелер

Салық кодексінің 282-бабы 2 және 3 тармақтарына сәйкес салық режимі белгіленген жер қойнауын пайдалануға арналған келісім-шартқа немесе өнімді бөлу туралы келісім-шартқа

1669.15kb.

25 12 2014
7 стр.