Flatik.ru

Перейти на главную страницу

Поиск по ключевым словам:

страница 1
Бекітімін

«Қазпочта» АҚ

ПОФ директорының орынбасары

Н.А. Воронцов__________

2013 ж. «___»___________
Баға ұсыныстарын сұрау әдісімен сатып алу туралы

хабарландыру жариялау мәтіні
«Самұрық-Қазына ҰӘҚ» АҚ жұмысы және қызметтеріді, тауарды сатып алу Ережесімен сәйкес, және кәсіпорындармен, меншік және сенімгерлікпен басқару құқы бар «Самұрық-Қазына» АҚ жататын тікелей және жанама елу және одан да жоғары пайыз акциясы бар, 2012ж.05.26-нен №80 «Самұрық-Қазына» АҚ директорының бекіткен Кеңесі шешімімен (бұдан әрі – «Ереже») осы сатып алу жүзеге асырылсын.

140000, Павлодар қ., Ак.Сәтбаев кө-сі., 50 мекен-жайы бойынша орналасқан, «Қазпочта» АҚ ПОФ директорының орынбасары Н.Воронцов баға ұсынысы тәсілімен келесі лоттар бойынша сатып алуды өткізу туралы хабарлайды:Лот-тың

р/сСатып алынатын тауарлардың атауы

Қысқаша сипаттама

Көрсететін өқызметтер формалары және орны

Өлшеуіш

бірлігі

Саны, көлемі

ТЖҚ саып алу үшін жоспарланған сомасы,

ҚҚС –сызАИ 80 бензині

Ақтоғай АПБТ

Ақтоғай АПБТ АҚС талондары

литр

7800,00

554 580,00АИ 80 бензині

Баянауыл АПБТ

Баянауыл АПБТ АҚС талондары

литр

8700,00

618 450,00АИ 80 бензині

Шарбақты АПБТ

Шарбақты АПБТ АҚС талондары

литр

12000,00

853 200,00

Қызмет көрсету жағдай және мерзімі: сатып алу шартымен сәйкес Тапсырыс берушіден өтінім алған күннен 5 (бес) жұмыс күні көлемінде.
Шартты жасау мерзімі: Баға ұсыныстарын сұрау әдісімен сатып алу туралы шарт сатып алу қорытындысы туралы хаттамада көрсетілген мерзімде, сатып алу қорытындысы туралы хаттамаға қол қойылған күннен 20 (жиырма) күнтізбелік күнен аспауы керек.

1. Баға ұсыныстарын әлеуетті өнім берушілердің беру мерзімінің басталуы: 2013 жылы «25» қантарде сағат 10:00-да 140000, Павлодар қ., Ак. Сәтбаев көш., 50, мекен-жайы бойынша №316 кабинетіне бере алады.

2. Баға ұсыныстарын қабылдаудың соңғы мерзімі: 2013 жыл «04» ақпанде сағат 10:00-ге дейін.

Баға ұсыныстарымен хатқалталарды ашу рәсімінің күні және мерзімі: 2013 жылы «25» ақпанде сағат 12:30-де.

3. Баға ұсыныстарымен хатқалталарды ашу рәсімінің орны: ҚР, 140000 Павлодар қ. Ак. Сәтбаев көшесі, 50, 316 кабинет.

4. Техникалық ерекшілік: қоса тіркеледі.

5. Сатып алу туралы шарттың жобасы: қоса тіркеледі.

6. Әлеуетті жеткізуші баға ұсыныстарымен түсінік сатып алуды өткізу туралы ақпаратта көрсетілген, жағдайды сақтап оның келісімімен тауарларды жеткізу формасы болып табылады.

Баға ұсыныстарымен сатып алу туралы хабарландыруда көрсетілген, хатқалталарды ашу рәсімінің басталу уақытына дейін баға ұсынысы жабық хатқалтада беріледі.

7. Әр әлеуетті жеткізуші бір ғана баға ұсынысын береді, әлеуетті жеткізушінің қолы мен мөрі (өзінің қатысуымен) қойылған, онда келесі мәліметтер мен құжаттар болуы тиіс:

1) атауы мен әлеуетті жеткізуші тұрғылықты мекен-жайы;

2) жеткізілетін тауарлардың атауы, мінездемелері мен саны;

3) тауарларды жеткізетін мерзімі мен орны;

4) жеткізілетін тауарлардың бірлік және жалпы бағасы үшін, көрсетілген қызметтері оның шығындарымен байланысты ҚҚС қоспағанда;

5) лицензия көшірмесі (егер сатып алу жағдайы міндетті лицензиялау қажетті қызметтері бар жағдайда)

6) әлеуетті жеткізушінің мемлекеттік тіркелу (қайта тіркелу) туралы куәліктің көшірмесі.

7) әлеуетті жеткізушінің қолы қойылған техникалық ерекшелік;

8) салық төлеуші куәлігінің көшірмесі;

9) ҚҚС бойынша тіркелген есеп қаулысы туралы куәліктің көшірмесі;

10) құрылтайшы туралы ақпараты бар құжаттың көшірмесі (құрылтайшылық шарт, жарғы);

11) бірінші басшыны тағайындау (таңдау) туралы құжаттың көшірмесі;

12) әлеуетті жеткізушінің толық реквизиттері (қазақ және орыс тілінде).

8. Баға ұсынысымен хатқалта, мерзімі аяқталғаннан кейін берілген ұсыныс қайтарылады және тіркеуге жатпайды.

9. Баға ұсыныстары әлеуетті жеткізушілермен берілген уақытының аяқталу күнінен 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмей Тапсырыс берушімен баға ұсыныстарын сұрау әдісімен сатып алу қорытындысы жасалады.

10. Тапсырыс беруші 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей баға ұсыныстарын сұрау әдісімен сатып алу қорытындысын бекіткен күннен «Самұрық-Қазына» АҚ Қоры анықтаған, веб-сайтқа және Тапсырыс берушінің веб-сайтына қорытынды туралы ақпаратты орналастыруға міндетті.

Қосымша ақпарат пен анықтамаларды төмендегі телефондар арқылы ала аласыздар: 8 (7182)32-71-62.ҚҚжСС бастығы И. Рожков

Утверждаю

Заместитель директора

ПОФ АО «Казпочта»

__________Воронцов Н.А.

«___»_________2013 года.
Текст объявления о закупках

способом запроса ценовых предложений
Настоящие закупки осуществляются в соответствии с Правилами закупок товаров, работ и услуг Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления Утверждённые Решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» №80 от 26 мая 2012 г. (далее – «Правила»).

АО «Казпочта» в лице заместителя директора Павлодарского областного филиала АО «Казпочта» Воронцова Н.А., находящегося по адресу: 140000 г. Павлодар, ул. Ак.Сатпаева, 50, объявляет о проведении закупок способом запроса ценовых предложений по следующим лотам:лота

Наименование закупаемых товаров

Краткая характеристика

Форма и место оказания сопутствующих услуг

Ед. измерен.

Кол-во, объём

Сумма, планируемая для закупок ТРУ без НДС, тенгеБензин АИ-80

Актогайский РУПС

талоны с АЗС с. Актогай

литр

7800,00

554 580,00Бензин АИ-80

Баянаульский РУПС

талоны с АЗС с. Баянаул

литр

8700,00

618 450,00Бензин АИ-80

Щербактинский РУПС

талоны с АЗС с. Щербакты

литр

12000,00

853 200,00

Условия и сроки поставки товара: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заявки от Заказчика в соответствии с договором о закупках.
Сроки заключения договора: договор о закупках способом запроса ценовых предложений заключается в сроки, указанные в протоколе об итогах закупок, но не более 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания протокола об итогах.

1. Срок начала предоставления потенциальными поставщиками ценовых предложений: с 10:00 ч. «25» января 2013 года по адресу: 140000 г. Павлодар ул. Ак.Сатпаева, 50, каб.316.

2. Окончательный срок представления ценовых предложений: до 10:00 ч. «04» февраля 2013 года.

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: в 12:30 ч. «04» февраля 2013 года.

3. Место начала процедуры вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: РК, 140000 г.Павлодар ул. Ак.Сатпаева, 50, каб.316.

4. Техническая спецификация: прилагается.

5. Проект договора о закупках: прилагается.

6. Предоставление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия на поставку товаров с соблюдением условий, предусмотренных в информации о проведении закупок.

Ценовое предложение предоставляется в запечатанном конверте до времени начала процедуры вскрытия конвертов, указанного в объявлении о закупках способом ценовых предложений.

7. Каждый потенциальный поставщик подаёт только одно ценовое предложение, скреплённое подписью и печатью (при её наличии) потенциального поставщика, которое должно содержать следующие сведения и документы:

1) наименование, фактический адрес потенциального поставщика;

2) наименование, характеристики и количество поставляемого товара;

3) место и сроки поставки товара;

4) цену за единицу и общую цену поставки товара, без учёта НДС с включенными в неё расходами, связанными с поставкой товара;

5) копию лицензии (в случае, если условиями закупок предполагается деятельность, которая подлежит обязательному лицензированию).

6) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) потенциального поставщика;

7) техническую спецификацию, подписанную потенциальным поставщиком;

8) копию свидетельства налогоплательщика;

9) копию свидетельства о постановке на регистрационный учёт по НДС;

10) копии документов содержащих сведения об учредителе (учредительный договор, устав);

11) копию документа о назначении (избрании) первого руководителя;

12) полные реквизиты потенциального поставщика (на государственном и русском языках).

8. Конверт с ценовым предложением, предоставленный после истечения окончательного срока предоставления, возвращается и не подлежит регистрации.

9. Итоги закупок способом запроса ценовых предложений должны быть подведены Заказчиком не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня окончания срока предоставления потенциальными поставщиками ценовых предложений.

10. Заказчик не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня утверждения итогов закупок способом запроса ценовых предложений обязан разместить информацию об итогах на веб-сайте Заказчика и на веб-сайте, определенном Фондом АО «Самұрық-Қазына».

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефонам: 8 (7182)32-71-62.Начальник СПОиЗ И.Рожков

Бекітімін «Қазпочта» АҚ поф директорының орынбасары Н. А. Воронцов

«Самұрық-Қазына» АҚ жататын тікелей және жанама елу және одан да жоғары пайыз акциясы бар, 2012ж. 05. 26-нен №80 «Самұрық-Қазына» АҚ директорының бекіткен Кеңесі шешімімен (бұдан ә

80.57kb.

12 10 2014
1 стр.


Бекітемін Келісілген «№3 орта мектебі»

«№3 орта мектебі» мм директоры С. Шалдыбаева «№3 орта мектебі» мм директорының орынбасары А. Искужинова

134.67kb.

25 12 2014
1 стр.


Семинарды «Физика»,«Математика» және «Технология»

Семинарды «Физика»,«Математика» және «Технология» республикалық ғылыми-әдістемелік журналы директорының орынбасары Н. Г. Кисарова жүргізеді. семинардың тақырыбы

27.99kb.

23 09 2014
1 стр.


Мектеп директорының Мерзімі: 24. 10. 2011ж. Тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Уақыты: 17-00 Емешова А. Т. Кабинет: 102

Балалар, бүгін біз ғажайып елге саяхатқа шығамыз. Ол біздің картамызда жоқ. Бірақ өмір сүреді. Бұл елде адамдар тұра алады. Дегенмен, оның өзіне тән ережелері бар. Кім де кім оны б

41.15kb.

12 10 2014
1 стр.


Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары туралы хаттама

Комиссия төрағасының орынбасары –Зайниева Г. А., шаруашылық жұмысының директор орынбасары

33.44kb.

25 12 2014
1 стр.


Комиссия төрағасы: С. Б.Қорғанбаев – Аудан әкімінің орынбасары; Комиссия төрағасының орынбасары

Ақсу ауданы, Жансүгіров поселкесі, Желтоқсан көшесі №20 мекен жайда орналасқан тұрғын үйді тарату бойынша аудандық тұрғын үй комиссия отырысы

160.67kb.

12 10 2014
1 стр.


Комиссия төрағасы: С. Б.Қорғанбаев – Аудан әкімінің орынбасары; Комиссия төрағасының орынбасары

Ақсу ауданы, Жансүгіров поселкесі, Желтоқсан көшесі №20 мекен жайда орналасқан тұрғын үйді тарату бойынша аудандық тұрғын үй комиссия отырысы

166.98kb.

25 12 2014
1 стр.


Тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитетінің Алматы қаласының Түрксіб ауданының Халыққа қызмет көрсету орталығы

Б-29 қ. ж бұйрығымен құрылған, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру комиссиясы, мына құрамда; комиссия төрағасы: Дүйсенбеков И. Б директордың орынбасары; төрағаның орынбасары: Оңғар

32.59kb.

15 12 2014
1 стр.