Flatik.ru

Перейти на главную страницу

Поиск по ключевым словам:

страница 1страница 2страница 3


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

С. АМАНЖОЛОВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Тарих және халықаралық қатынастар институты

Философия және әлеуметтік- саяси теориялар кафедрасы

Мәдениеттану пәні бойынша
050509 Қаржы, 050506 Экономика, 050510 жергілікті және мемлекеттік басқару, 050508 Есеп және аудит, 050511 Маркетинг, 050507 Менеджмент мамандықттары үшін
ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

Өскемен, 2005


Құрастырған: оқытушы ОӘК философия және әлеуметтік

Досумова С.Ш. саяси теориялар кафедрасы

отырысында талқыланған.

Хаттама №7 “2” 03 2005ж.


ОӘК Тарих және халықаралық қатынастар институтының әдістемелік кеңесінің отырысында бекітілген.

№6 Хаттама “14” 05 2005ж.


Аңдатпа (анотация) “Мәдениеттану” пәнінің оқу-әдістемелік кешені «Қаржы», «Экономика», «Жергілікті және мемлекеттік басқару», «Есеп және аудит», «Маркетинг», «Менеджмент» мамандықтарына арналған.Оқу-әдестемелік кешенінде экономикалық мамандықтарында оқитын студенттерге философия және сәяси-әлеуметтік кафедрада жинақталған озық тәжірибелерді, жаңа технологияның ұтымды әдістерін пайдалана отырып, студенттерге философиялық тұжырымдамаларды оқып үйрету арқылы этномәдениеттің қалыптасуы және даму заңдылықтарын талдау қабілетін қалыптастыру.

Экономика мамандықтарының студенттеріне арналған “Мәдениеттану” пәнінің оқу-әдістемелік кешені/Құрастырған/ Досумова С.Ш. - Өскемен: ШҚМУ баспасы, 2005


С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, 2005

І. ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)

1. Жалпы мәліметтер:

1.1 Пән атауы МӘДЕНИЕТТАНУ

1.2 Философия мен сәяси-әлеуметтік кафедрасы

1.3 Оқытушының аты-жөні: Досумова Сауле Шарипкановна

1.4 Байланыс ақпарат: тел. 540476, 1 корпус ВКГУ, Философия және СӘТ кафедрасы ауд.238

1.5 Өткізу орны: 9 корпус ВКГУ, ауд , сағат

1.6. Кредит саны 2

1.7 Оқу жоспарынан көшірме


курс

семестр

Кредиттер

Дәрес

семинар

СОӨЖ

СӨЖ

Барлығы

Бақылау түрі

1

1

2

15

15

30

30

90

Емтихан тест


1.8 Пререквизиттері: Студент келесі білімдерді түсініктерді білуі және қолдана білуі қажет: оқытушы хабарлары мәтіннің басты мағлұматтарын ерекшелеуді, қысқаша жазбаларды пайдалануды; қарастырылып отырған көріністердің бір-бірімен байланыстылығын ажырата білуі және оларды сұлба, графикалық таңбалар, сурет арқылы көрсете білу; библиографиялық анықтамаларды, анықтамалық әдебиеттерді, қосымша әдебиеттерді (арнайы әдебиеттерді, құжаттарды, байқауларды) қолдану; тез оқу тәсілдерін қолдану, гипотездерді құрау, қалыптастыру, оларды тексеру жолдарын белгілеу; талдау (анализ), синтез, жалпылау жасау, мәтіндегі басты ойларды белгілеу.
1.9 Постреквизиттері: Студент әлемдік мәдениет пен өркениетің қалыптасу тарихын, түбегейлі мәдениеттанушылық түжырымдамалардың теориялық ерекшіліктерін, әлемдік және отандық әдебиеттегі мәдениет пен өркениет туралы әртурлі пікірлермен танысады, мәдениеттану мәселелерін жете түсінуге, адамдардың экономикалық іс-әрекетіне мәдени шарттардың әсерін өз бетімен байқап түсінеді, бабына жетуге тиісті. Қазақстан Республикасында азаматтық қоғам қалыптастырудың қазіргі жағдайында адамдар мен ұжымдардың экономикалық жүріс-тұрысында білімдерін практика жүзінде пайдалана білу тәжірибесін игеруі керек.

Пәнді оқыту барысында алынған білімдерді қолданатын келесі пәндер тізімі: Қазақстан тарихы, философия, сәясаттану, әлеуметтану.2. Пәннің қысқаша мазмұны:

2.1 Пәннің мақсаты: Студенттерді дуниежұзілік және Отандық мәдениет жетістіктерімен таныстыру. Олардын мәдени мұраларды дербес өз бетінше игеру қабілеттерін қалыптастыру. Мәдениеттану ілімінің қоғамдағы орны мен ролін, оның теориялық негіздері мен әлемдік озық үлгілерін, қазақ халқының бай мәдени мурасы мен рухани ізденістері жөніндегі ұғымдар.

Мәдениеттану мәселелері, әсіресе бұрыннан қалыптасқан құндылықтар жүйесін қайта қарау кезеңдерінде заман талабына айналды. Мыңжылдықтар тоғысында тек қазақ халқының дәстүрлі мәдениеті емес, сонымен бірге бүкіләлемдік өркениет пен мәдениеттің түбегейлі өзгерін көруге болады.

Тек тулғалық дамудың көпырғақты шексіз полифониясы арқылы мәдениеттіліктің сара жолына шыға аламыз.

2.2 Пәннің міндеттер мамандыққа байланысты: Студенттерге мәдениеттін негізгі тарихи турлері және зандылықтары, мәні, қурылымы, қызметі жөнінде теоретикалық білім беру:

 • кәсіпкерлік этиканын қалыптасуына жағдай жасау;

 • мәдениет әлемінің символдары өнердегі, музыкадағы, әдебиеттегі бағыттарды білуге ықпал жасау.


2.3 Пәннің мазмұны:

- Мәдениеттану - кешендік гуманитарлық ғылым;

- Адам және мәдениет;

- Мемлекет, құқық және мәдениет;

- Мәдени сұхбат мәселелері;

- Алғашқы қауымдық мәдениет тарихы;

- Ежелгі Шығыс мәдениетінің тарихы;

- Антика мәдениетінің тарихы;

- Ортағасырлық Еуропа мәдениетінің тарихы;

- Ортағасырлық араб-мұсылман мәдениетінің тарихы;

- Ренессанс және Реформация мәдениетінің тарихы;

- Жаңа кезең мәдениетінің тарихы;

- ХХ-ғ. мәдениетінің тарихы;

- Көшпенділік мәдениетінің тарихы;

- Қазақстан мәдениетінің тарихы;

Курс аяқталғаннан кейін студенттің келесі білімі мен дағдысы болу керек:

- мәдениеттанулық әдебиетпен жұмыс істей білу;

- мәдени мұраларды өз бетінше игере білу;

- табиғи-климаттың және мәдениеттің дамуы арасындағы

байланыстарды айқындағанда алған білімді қолдана алу;

- дербес және шығармашылық тұрғыдан ойлау;

- мәдениеттің мән-мағынасын түсіне алу;


3. Тапсырмалардың түрі және оларды орындау мерзімі:
Жұмыс түрі

Тапсырмалардың мақсаттары мен мазмұны

Ұсынылатын әдебиеттер

Тапсырманың орындау ұақыты

Балдар

Бақылау түрі

Тапсыру уақыты

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Дәріс бойын-ша сұрап-тау

Өткен дәріс тақырып-тарына бақылау жасау


1

1 апта

6

Өткен тақырып арқылы сұраққа аузша жауап беру

4, 6, 8, 10, 12, 14

апта


2

Түсіні-ктеме сөздік бойын-ша талдау жасауӨткен тақырып бойынша түсінікте-мелерді бекіту

1,4

1 апта

4

Әртүрлі түсініктеме сөздіктерге диктант жаздыру

5, 10, 14 апта

1

2

3

4

5

6

7

8

3

Семинар сабақ-тарына дайын-далу

Берілген тақырып арқылы сұрақтарға жауап беру


1,2,3,4,5

1 апта

10

Сөзсайыс, дискуссия, өз бетімен жасалған зерттеу-дің нәтижесі туралы есеп

4, 6, 8, 10, 14

апта


4

Аралық жұмыс-ты бақы-лау түрінде тапсыру

Берілген тақырып арқылы сұрақтарға жауап беру


1,4, 9

1 апта

10

Тест арқылы

7, 14 апта

5

Сөз сайысқа қатысу

Берілген тақырып бойынша сөз сайысқа дайындалу

әдебиет тізімі бойынша

Сем. бойы

4

Мате-риалды қарастыру, баяндама жасау, сөз сайысқа қатысу

6, 8, 15 апта

6

Реферат жазу

Жалпы реферат жазуда адамның рухани байлығы артып, алға талпыныс, ұмтылыс болады; ой-өрісі жан-жақты кеңейеді, санасы толығады

әдебиет тізімі бойынша

Сем. бойы

10

Баяндама жасау

График бойын-ша

7

Лекция тақы-рыбы бойын-ша

мұра-жайға экскур-сия (есеп)
Қол өнермен танысу

1, 9

Гра-фик бой-нша

4

Жазбаша есеп тапсыру

13 апта

1

2

3

4

5

6

7

8

8

Бейне-фильм көрү

Қөрнекі құрал жабдықтар арқылы басқа ел мәдениеті-мен танысу

әдебиет тізімі бойынша
4

Есеп тапсыру

6, 9, 15

9

Крос-сворд жасау

Құрастыру әртүрлі түсінікте-мелермен пайдалынып кроссвордты жасау, есте сақтау мақсатын-да бекіту

1, 4, 5
4

қорғау

4, 6, 11

10

Кесте құру

Схема жасауМатериалды жүйелеу дағдысын қалыптас-тыру,

мәдениеттің дамуының негізгі кезеңдерін білу.
1, 4, 5

2 апта

4

Қорғау

Жазбаша жұмыс.

Схема тексеру.

Сұхбаттасу2, 4, 6, 8, 10, 12 апта
Барлы-ғы


60
3.6 Әдебиет тізімі:

Негізгі әдебиет:

 1. Ғабитов Т. Мүтәліпов Ж., Құлсариева А. Мәдениеттану. Оқулық. –А., 2001-2003 ж. (сонымен қатар электрондық варианты бар)

 2. Алтаев Ж: Философия және мәдениеттану .- А., 2000

 3. Қанағатова А. Мәдениеттану негіздері .- А., 2001

 4. Мәдениеттану сөздігі. Құрастырғандар: Құлсариева А., Ғабитов Т. және т.б .- А., 2001

Қосымша әдебиет:

 1. Нұржанов Б. Культурология. Курс лекций .- А., 1995

 2. Культурология. Учебник (Под ред. А.Н. Марковой)- М.,2003

 3. Төкенов Ө.С. Мәдениеттану негіздері.- А., 2000

 4. Гуревич П. Культурология. – М., 2003.

 5. Культурология. История мировой культуры./Под ред. Марковой А.Н. – М.,1997

 6. Борев Ю. Эстетика. - М., 1988.

 7. Культурология в вопросах и ответах.

 8. Культурология для технических вузов. – Ростов н/Д: «Феникс», 2000.

 9. Кононенко Б.И. Основы культурологии. – М., 2002.

 10. Кармин А.С. Основы культурологии. Морфология культуры. – СПб., 1977.

 11. Мамонтов С.П. Основы культурологии. – М., 1994.

 12. Малюга Ю. Я, Культурология. – М., 1998.

 13. Тимошинов В.И. Культурология.– А., 1997.

 14. Антология культурологической мысли.-М., 1996.

 15. Маданов Х. Қазақ мәдениет тарихы.-А., 1998.

 16. Мырзалин С., Қоғам және мәдениет.-А., 1999.

 17. Назарбаев Н.Ә. Ғасырлар тоғысында.-А., 1996.

 18. Драч Г.В. Культурология.-Ростов-на-Дону, 1999.

 19. Абай. Шығармалары. А., 1995.

 20. Ақатаев С. Інжу-маржан секілді. Эссе.- А., 1995.

 21. Әл Фараби. Философиялық трактаттар.- А., 1973.

 22. Баласағұн Ж. Құтты білік.- А., 1986.

 23. Ғабитов Т.Х. Қазақ мәдениетінің типологиясы.- А., 1998.

 24. Иассауи Қ.А. Ақыл кітабы.- А., 1996.

 25. Жарықпаев Қ., Алдамұратов Ә., Ғабитов Т.Х. Әдеп негіздері. А., 1997.

 26. Қашқари М. Диуани лұғат ат-түрк.- А., 1993

 27. Қоныратбаева А.Т. Көне мәдениет жазбалары.- А., 1991

 28. Шәкәрім. Мұсылмандық шарты.- А., 1993

 29. Аверинцев С.С. Древние цивилизации. – М., 1989.

 30. Античность как тип культуры. – М., 1989.

 31. Актуальные проблемы культуры 20 века. – М., 1993.

 32. Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. – М., 1990.

 33. Баткин Л.М. Итальянское Возрождение в поисках

индивидуальности. – М., 1989.

 1. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. – М., 1987.

 2. Еремеев Д.Я. Ислам: образ жизни стиль мышления. – М., 1990.

 3. Жуковская Н.Л. Судьба кочевой культуры. – М., 1990.

 4. История культуры России. – М., 1993.

 5. Куманецкий К. История культуры Др. Греции и Рима. – М., 1990.

 6. Касымжанов А.Х., Касымжанова С. А. Духовное наследие казахского народа./ Касымжанов А.Х., Касымжанова С.А. – А,. 1991.

 7. Плетнёва С.А. Кочевники средневековья. – М., 1982.

 8. Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. – М., 1992.

 9. Тайлор Э. Первобытная культура.– М., 1989.

 10. Хейзинга Й. Человек играющий. – М., 1992.

 11. Швейцер А. Культура и этика. – М., 1973.

 12. Юхвидин Л.А. Мировая художественная культура. – М., 1996.

 13. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1992.

 14. Тойнби А. Постижение истории.-М., 2001.

 15. Чучайкина И. Социально-политический журнал. -1994, №7-8.

 16. Каган М. Искусство в системе культуры. – М., 1994.

 17. Бурлак А. Загадочные этруски. – М., 1970.

 18. Удальцова В. Византийская культура.- М., 1998.

 19. Любимов Л. Искусство Западной Европы. – М., 1982.

 20. Ислам. Исторические очерки. – М., 1991.

 21. Очерки арабской культуры 5-15вв. – М., 1982.

 22. Арабская средневековая культура и литература. – М., 1991.

 23. Додельпев Р. Концепция культуры . – М., 1989.

 24. Шпенглер О. Закат Европы. – М., 1996.

 25. Культурология 20-век. Антология. – М., 1995.

 26. Акишев К. Искусство и мифология саков. – А.

 27. Гумилев Л. Древние тюрки. – М., 4967.

 28. Кочевники. Эстетика. – А., 1993.

 29. Каракузова Ж. Хасанов М. Космос казахской культуры. – А., 1995.

 30. Шаханова Н. Мир традиционной культуры казахов. – А., 1998.

 31. Алтынсарин Ы. Таңдаулы шығармалар. – А., 1998.

 32. Ревалд Дж. История импрессионизма. – М., 1959.

 33. Древний Восток и мировая культура. – М., 1981.


3.7 Бақылау түрлеріне қарай рейтингтік балдарды бөлу

Бақылау түрлері

Балы

Ағымдық

20

Аралық

10

Үй тапсырмасы

30

Қорытынды бақылау

40

Барлығы

100


3.8 Бақылау түрлеріне қарай балдарды бөлу

1. Дәріс. Жұмыс түрлері: – қатысу – 1 балл, белсенді қатысу – 3 балл, конспект – 2 балл. Қорытынды - 6 балл.

2.Семинар сабағы. Жұмыс түрлері: - Сұрақтарды талқылауға белсенді қатысу – 2,5 балл, тапсырмаларды орындау, өз уақытында тапсыру – 3 балл, орындаудың дұрыстығы – 4 балл, семинар сұрақтарын толықтыруларұшін – 0,5 бал Қорытынды - 10 балл.

3. Таблица, кесте құру – 4 балл, материалды білу – 2 балл, орындалудың дұрыстығы – 2 балл. Қорытынды - 4 балл.

4. Реферат жазу – мазмұны 4 балл, хаттау ережелерін сақтау – 3 балл, құрылымы – 3 балл. Қорытынды - 10 балл

5. Бақылау жұмысы –10 балл

7. Есеп жасау – 8 бал, категорялық аппаратты қолдану – 4 балл, жауаптың дұрыстығы – 4 балл, кроссворд жасау - 4 бал, Қорытынды – 20 балл.

Барлығы: 60 бал


4. Курстын саясаты

 • міндетті түрде дәрісттерге жекелік сабақтарға және консультацияларға қатысу;

 • уақытында есеп жұмыстарын белгіленген мерзім бойынша орындау;

 • жазбаша жұмыстардың, бақылау жұмыстардың және басқа да ағымдағы және аралық бақылау түрлерінің тақырыптарынан ауытқымау;

 • өзіндік жұмыстарды ұйымдастыру кезінде міндетті түрде берілген әдебиеттерді қолдану;

 • міндет өзіндік тест тапсырмаларын орындау, жауаптарын тексеру, жіберілген қателерге талдау жасау;

 • дәрістерге, тәжірибелік, жекелік сабақтарға және консультацияларға кешікпеу және босатпау;

 • ұйялы телефонды сөндіру, сабақта тыныштық сақтау;

 • сабақты, консультацияны босатқан жағдайда , уақытында орындалмаған тапсырмалар үшін әр бір Сіздің алатын балыңыз 0,5 коэфицентке қысқарады

2. ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК МАТЕРИАЛДАР

2.1 Курстын тақырыптық жоспары

Кредиттін барлығы 2Тақырып атауы

Дә-ріс

Семи-нар

СОӨЖ

СӨЖ

1 модуль Мәдениет теориясы

1.Мәдениеттану - кешендік гуманитарлық ғылым.

1

1

2

2

2.Адам және мәдениет

1

1

2

2

3.Мемлекет, құқық және мәдениет

1

1

2

2

4.Мәдени сұхбат мәселелері

1
2

2

Әлемдік мәдениет тарихы

5.Алғашқы қауымдық қоғам мәдениеті

1

1

2

2

6.Алғашқы Шығыс мәдениеттері мен өркениеттері

1

1

2

2

7.Антикалық мәдениет

1

1

2

2

8.Орта ғасырдағы және Ренессанс кезіндегі Батыс мәдениеті

1

1

2

2

9.Жана замандық Батыс Мәдениеті

1

1

2

2

10.ХХ ғасыр мәдениеті және оның болашағы

1

1

2

2

2 модуль Қазақ мәдениетінің тарихы

11.Қазақ мәдениетінің бастаулары

1

1

2

2

12.Түркілік өркениттердің қалыптасуы
1

2

2

13.Ислам Ренессанс және оның Қазақстан жеріндегі ерекшеліктері

1

1

2

2

14.Қазақ хандығы дәуіріндегі мәдениетРесей империясы құрамындағы қазақ мәдениеті

1

1

2

2

15.Қазақтың социалистік мәдениет және Қазақстан Республикасының мәдениеті

1

1

2

2

Барлығы:

15

15

30

30


2.2 Дәрістік сабақ тезисттері

следующая страница>


"Мәдениеттану" пәнінің оқу-әдістемелік кешені «Қаржы», «Экономика», «Жергілікті және мемлекеттік басқару», «Есеп және аудит», «Маркетинг», «Менеджмент» мамандықтарына арналған

Экономика, 050510 жергілікті және мемлекеттік басқару, 050508 Есеп және аудит, 050511 Маркетинг, 050507 Менеджмент мамандықттары үшін

610.14kb.

15 12 2014
3 стр.


Ф со пгу 18. 2/05 Әдістемелік нұсқау

«Экономика», 050507 «Менеджмент», 050508 «Есеп және аудит», 050509 «Қаржы», 050510 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» 050511 «Маркетинг» мамандықтарының сырттай оқу түрінің студ

161.5kb.

12 10 2014
1 стр.


Методические указания Қазақстан Республикасының ғылым жєне білім министрлігі

«Экономика», 050507 «Менеджмент», 050508 «Есеп және аудит», 050509 «Қаржы», 050510 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» 050511 «Маркетинг» мамандықтарының сырттай оқу түрінің студ

282.94kb.

12 10 2014
1 стр.


Қазтұтынуодағы

В 05080 «Есеп және аудит», 5В 051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандықтарына арналған Қр госо, 5В05060 «Экономика мамандығының жұмыс оқу жоспар, және пәннің кэук ми-85

588.46kb.

11 10 2014
4 стр.


Әдістемелік нұсқау Ұ сф пму 18. 2/06

«Мемлекеттік және жергілікті басқару», 050511 «Маркетинг», 050509 «Қаржы», 050508 «Есеп және аудит», 050506 «Экономика» мамандықтары студенттері үшін

104.9kb.

25 12 2014
1 стр.


Әдістімелік нұСҚаулық

«Экономика», 050508 «Есеп және аудит», 050510 «Мемлекеттік және жергілікті басқару», 050509 «Қаржы» мамандықтарының студенттеріне арналған

120.08kb.

23 09 2014
1 стр.


Пму ұс н 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

«Экономика», 050508 «Есеп және аудит», 050509 «Қаржы», 050506 «Мемлекеттік және жергілікті басқару», 050511 «Маргетинг» мамандығының студенттеріне арналған

170.06kb.

12 10 2014
1 стр.


Қазақ тілі курсы бойынша 050511 «Маркетинг», 050506 «Экономика», 050507 «Менеджмент», 050509 «Қаржы», 050508 «Есеп және аудит»

«Маркетинг», 050506 «Экономика», 050507 «Менеджмент», 050509 «Қаржы», 050508 «Есеп және аудит»

461.4kb.

16 12 2014
3 стр.