Flatik.ru

Перейти на главную страницу

Поиск по ключевым словам:

страница 1страница 2 ... страница 8страница 9


РаслыймКаралды

Мэктэп директоры Пед.советутырышында

_____________Чуприн В.В. _______________Соколова Л.А.

«____»_______________20____г. «_____»______________20____г.

Рождествено урта гомуми белем бирумэкэбе

VII СЫЙНЫФТА ТАТАР ТЕЛЕННЭН

ЭШ ПРОГРАММАСЫ

Укытучы: Фатыхова Р.Ф.

II кв. категория
2011-2012 учебный год

Аңлатма язуы

Эш программасы түбәндәге документларны исәпкә алып төзелә:

1.Программа:

“Рус телендә сөйләшүче балаларга татар теле укыту программасы” 1-11 нче сыйныфлар,Татарстан Республикасы Мәгариф Министрлыгы, Казан, “ Мәгариф” нәшрияты, 2003ел


2.Дәреслек: Р.З.Хәйдәрова, Р.Л.Малафеева, “ Татар теле 7нче сыйныф ” Казан , “ Мәгариф” нәшрияты , 2007

1992елның 8 нче июлендә “Татарстан Республикасы халыклары турында”гы Татарстан Республикасы Законы кабул ителде. Аның нигезендә татар һәм рус телләре тигез хокуклы дәүләт телләре булып расланды.Рус телендә сөйләшүче балаларга татар теле Мәгариф министрлыгында расланган махсус программа буенча укытыла. “Татар теле”-7кл шушы программага нигезләнеп төзелгән. Татар теле дәресе атнага 2тапкыр, әдәбият 2 тапкыр үткәрелә. Телгә өйрәтүдә коммуникатив методка өстенлек бирелә.

Татар теленә өйрәтүнең төп максатыгамәли максат: телне аралашу чарасы буларак үзләштерү өчен, укучыларга гаилә-көнкүрешкә, уку хезмәтенә бәйле сөйләм ситуацияләре кысаларында белем бирү һәм күнекмәләрен үстерү. Гомуми белем бирү максаты укучыларның акыл эшчәнлеген активлаштыру, логик фикерләү сәләтен камилләштерү, сөйләм культурасын үстерүдән гыйбарәт. Тәрбияви максат балаларның рухи дөньяларын баету, аларны татар халкының мәдәнияте һәм сәнгате белән таныштыру, төрле милләт вәкилләре арасында дуслык һәм хөрмәт хисе тәрбияләүгә юнәлтелә.


Бурычлар:

Гамәли мксатка ирешү өчен,укучыларда татар сөйләмен тыңлап аңлау күнекмәләрен булдыру; диалогик һәм монологик сөйләм күнекмәләрен үстерү; төрле жанрдагы татар текстларын аңлап укуга өйрәтү; дөрес язу һәм язма сөйләм күнекмәләрен

булдыру; татар теленең фонетик, орфоэпик, лексик, грамматик нигезләрен һәм үзенчәлекле тел күренешләрен гамәли үзләштерү.

Гомумдидактик һәм тәрбияви максатларга ирешү өчен, укучыларның акыл хезмәте күнекмәләрен булдыру; татар сөйләм этикеты үрнәкләрен кулланып, әңгәмә корырга, фикер йөртергә, хәбәр итәргә күнектерү; татар дөньясына караган милли традицияләр, ризыклар, бәйрәмнәр, уеннар, халык авыз иҗаты үрнәкләре белән таныштыру һәм татар әдәбияты, сәнгате, мәдәнияте турында мәгълүмат җиткерү.

Коммуникатив нигездә татар теленә өйрәтү гомумдидактик принципларга ( фәннилек, аңлылык, аңлаешлылык, системалылык, эзлеклелек, күрсәтмәлелек, белемне ныклы үзләштерү); психологик принципларга ( мотивация булдыру, укучыларның шәхси-психологик үзенчәлекләрен исәпкә алу); лингвометодик принципларга ( коммуникативлык, комплекслылык, укытуны телдән алып бару, телгә өйрәтүне гамәли эшчәнлеккә юнәлтү, тел һәм сөйләм күренешләрен сайлау һәм өйрәтүгә функциональ якын килү, тел күренешләрен концентрик рәвештә урнаштыру һәм этапларын өйрәтү, лексик-грамматик материалны синтаксик нигездә үзләштерү, укучыларның ана теле үзенчәлекләрен исәпкә алу) таянып оештырыла.

Курс телдән һәм язмача аралашу темаларына бүлеп өйрәнелә.Программада сөйләмнең орфоэпик, интонацион, орфографик ягын, лексик ягын, грамматик ягын үзләштерүгә таләпләр куелган. Сөйләм эшчәнлеге төрләренә өйрәтүгә таләпләр төгәл һәм ачык билгеләнгән. 7 нче класста морфологиядән сүз төркемнәре, бәйлек һәм бәйлек сүзләр, теркәгечләр, сүзьясагыч кушымчалар, алынма сүзләр, синтаксистан җөмлә кисәкләре өйрәнелә , грамматик категорияләр, материал тулыландырыла, кызыклы мәгълүматлар белән баетыла. Татар теленә өйрәткәндә предметара бәйләнеш әһәмиятле урын тота: география, тарих. рус теле һәм башка фәннәрне кулланып укыту дәресне эчтәлекле һәм мавыктыргыч итеп оештырырга мөмкинлек бирә.37 нче мәктәп телләрне тирәнтен өйрәнү өлкәсендә эшли. Француз, инглиз, татар, рус телләрен өйрәнүгә уңай шартлар тудырылган, кабинетлар җиһазландырылган.
Программаның эчтәлеге

Бүлекләр, темалар

Сәгать саны

Темага караган төп төшенчәләр

1

Хикәя фигыльнең үткән заманы.

4

Билгеле, билгесез, тәмамланмаган үткән заман

2

Җөмлә. Җөмлә кисәкләре

4

Җыйнак һәм җәенке җөмләләрне аеру. Бер составлы җөмлә төрләрен өйрәнү

3

Бәйлек, бәйлек сүзләр

4

Бәйлекләрнең төрле килештәге исемнәр белән кулланышын үзләштерү. Бәйлек сүзләрне төрләндереп җөмләләр төзү

4

Сүз ясагыч кушымчалар

10

Җөмләдә исемнәрнең ясалышын аңлап өйрәнү. Алынма исемнәр

5

Алмашлыклар. Алмашлыкларның төркемчәләре

3

Сөйләмдә алмашлыкларның төрле төркемчәләрен дөрес куллануга ирешү

6

Хәл фигыль

7

Хәл фигыльнең төрле формаларын кулану

7

Сыйфат фигыль

6

Сыйфат фигыльнең өч заманының ясалышын, җөмләдә кулланышын өйрәнү

8

Исем фигыль

2

Исем фигыльнең барлыкта һәм юклыкта төрләнеше, җөмләдә кулланышы

9

Шарт фигыль

1

Шарт фигыльне зат-сан белән төрләндерү

10

Боерык фигыль

5

Боерык фигыльнең башка фигыль формалары ясаганда нигез булып торуын аңлату, төрләнешен ныгыту

11

Тезмә фигыль

4

Гади һәм тезмә фигыльнең ничек аерылуын, ясалышын, русчага тәрҗемә ителүен өйрәнү

12

Теләк белдерү

6

Теләк фигыльнең башка теләк белдерү формаларыннан ничек аерылуын аңлату

13

Сан

2

Саннарның язылышы, исем белән килү очраклары, мәгънәләре буенча төрләре

14

Рәвеш

1

Соравы, җөмләдә тоткан урыны белән танышу

15

Алынма сүзләр

2

Алынма сүзләрнең транскрипциясен өйрәнү

16

Аныклагыч

1

Аныклагыч янында тыныш билгеләре

17

Туры сөйләм

3

Татар телендә туры сөйләмнең автор сүзләре белән өч очракта килүе

18

Төрле конструкцияләр

3

«укучыларның берсе», “ күргәнем бар” һ.б. конструкцияләрне сөйләмгә кертү

Укучыларның белем дәрәҗәсенә таләпләр

1.Сан-тартым белән төрләнгән исемнәргә килеш кушымчаларын дөрес ялгау

2. Зат алмашлыгының килеш белән төрләнешен камилләштерү

3. Алмашлыкларның җөмлә төзүдә куллану үзенчәлекләрен белү
4. Берлек һәм күплек сандагы исемнәрне сөйләмдә дөрес куллануга ирешү

5. Фигыльнең инфинитив формасын модаль сүзләр белән кулланып, җөмлә калыплары төзергә өйрәтү. Бу калыпның рус теле белән охшашлыгын күрсәтү

6. Хәзерге заман хикәя фигыльне сөйләмдә куллану
7. Билгеле, билгесез үткән заман, билгеле, билгесез киләчәк заман хикәя фигыльне зат-сан бнлән төрләндереп, сөйләм оештыру өтендә эшләү

8. Баш һәм юнәлеш килешләрен таләп иткән бәйлекләрне танып белү һәм сөйләмдә куллану

9. Ас, өс, ал. урта, ян сүзләреннән ясалган бәйлек сүзләрнең мәгънәсен русчага тәрҗемә итү үзенчәлекләрен һәм кулланышын гамәли үзләштерү
10.Кереш сүзләрнең үзенчәлекләре белән танышу

11. Татар сөйләмендә актив булган вакыт рәвешләрен дөрес куллана белү

12. –даш, -дәш, -таш, -тәш (сыйныфташ); -лык, -лек (дуслык); -кыч, -кеч (ачкыч) кушымчалары ярдәмендә ясалган исемнәрнең, кушма сүзләрнең, парлы сүзләрнең мәгънәләренә төшендерү. Аларны дөрес кулланырга өйрәтү.
13. Бу, шул, теге алмашлыкларынң килеш формаларын истә калдыру

14. Җөмләнең баш кисәкләрен табарга, рус теле белән чагыштырырга өйрәтү сорауҗөмләләрдә сүз тәртибе үзенчәлекләрен рус теле белән чагыштырып өйрәнү

15.Хикәя,боерык, сорау җөмләләр.

РаслыймКаралды

Мэктэп директоры Пед.советутырышында

_____________Чуприн В.В. _______________Соколова Л.А.

«____»_______________20____г. «_____»______________20____г.

Рождествено уртагомумибелембирумэкэбе

VII СЫЙНЫФТА ТАТАР ЭДЭБИЯТЫННАН

ЭШ ПРОГРАММАСЫ

Укытучы: Фатыхова Р.Ф.

II кв. категория

2011-2012 учебный год

Татар теле һәм әдәбияты 7нче сыйныф, 2011-2012нче уку елы.

Татар теленнән

Календарь-тематик план.

План Татарстан Республикасы Мәгариф Министрлыгының «Рус телендә сөйләшүче балаларга татар теле укыту программасы» нигезендә төзелде. Казан, «Мәгариф»нәшрияты, 2003 .
Предмет

Сыйныф

Барлык сәгатьләр саны

Атнага сәгатьләр саны

Контроль эшләр саны

Өйрәтү характерында мөстәкыйль эшләр саны

БСҮ дәресләре саны

Дәреслекнең авторы, елы

Татар теле

7

105

3

5

7

6

Р.З. Хәйдәрова

Р.Л.Малафеева

Казан,2007


2011-20012 уку елына методик темаРайон темасы

Мәктәп темасы

Укытучының темасы

следующая страница>


Vii сыйныфта татар теленнэн эш программасы

Рус телендә сөйләшүче балаларга татар теле укыту программасы” 1-11 нче сыйныфлар,Татарстан Республикасы Мәгариф Министрлыгы, Казан, “ Мәгариф” нәшрияты, 2003ел

1224.37kb.

13 10 2014
9 стр.


Vii сыйныфта татар теленнән үткәргән дәрес эшкәртмәсе Нурлат

Интерактив тактада күрсәтү өчен сайтлар, санакаларда эшләү өчен сәләт медио программасындагы күнегүләр,магнитофон

40.72kb.

25 12 2014
1 стр.


8 нче класска татар әдәбиятыннан эш программасы. (70 сәгать) Аңлатма язуы Эш программасы статусы

Рус мәктәпләрендә укучы татар балаларына ана теле һәм әдәбият укыту программалары» (Казан, «Мәгариф», 2003 ел), 8 нче сыйныф өчен З. Н. Хәбибуллина, Х. Г. Фәрдиева, Ә. Н

393.86kb.

15 12 2014
3 стр.


Татар теленнән эш программасы 1 нче сыйныф (99 сәг) Аңлатма язуы Эш программасы статусы

Программа нигезенә Россия, Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыкларының мәктәпләрдә урта һәм тулы белем алу стандартлары салынды,” Рус телендә сөйләшүче балаларга татар теле укыту п

473.04kb.

01 10 2014
2 стр.


Татар теленнән кабул итү имтиханнары программасы

М. Е. Евсевьев исемендәге педагогия институның татар филологиясе группасына киләләр. Татар филологиясе группасында барлык төр мәктәпләр өчен рус теле һәм әдәбияты, татар теле һәм ә

143.19kb.

12 10 2014
1 стр.


Рабочая программа по татарской литературе для 7 «А,Б» класса

Рус мәктәбендә укучы татар балаларына татар әдәбиятын укыту программасы буенча аңлатма язуы

368.18kb.

25 12 2014
2 стр.


1. Аңлатма язуы Рус телле балаларга уку дәресләрен

Укыту-методик комплексы Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан расланган татар теле.һәм татар әдәбияты программаларына нигезләнеп төзелде. Ф. С. Сафиуллина, К. С. Фәтхуллова. Рус т

265.44kb.

06 10 2014
1 стр.


9 нчы сыйныф өчен татар әдәбиятыннан эш программасы

Мәгариф” нәшриятында басылган “ Татар урта гомуми белем мәктәпләре өчен әдәбият программалары”на нигезләнеп төзелде.Әлеге программа укучылар үзләштерергә тиешле мәсьәләләр һәм тема

190.02kb.

05 09 2014
1 стр.